diumenge, 10 de gener de 2016

Sant tornem-hi (amb bons propòsits)! / Volvemos (con buenos propositos)!


Fa molts dies que no passo per aquí i la veritat és que si em paro a pensar el perquè no ho tinc clar del tot... L'últim post, a part de la felicitació de Nadal de l'altre dia, va ser al maig (!!!) i suposo que va ser amb l'arribada del bon temps que van arribar també les ganes de gaudir de l'exterior i el blog va quedar en segon pla. 
Hace muchos días que no paso por aquí y la verdad es que si me paro a pensar el porque no lo tengo claro del todo ... El último post, aparte de la felicitación de Navidad del otro día, fue en mayo (!!!) y supongo que fue con la llegada del buen tiempo que llegaron también las ganas de disfrutar del exterior y el blog quedó en segundo plano.

El problema és que aquest any les vacances van ser massa curtes (però, eh! no us penséssiu: intenses i gaudides): vaig haver de fer una marató abans i la tornada i tota la tardor va ser un estrès professional, però sobretot emocional.
 
El problemaes que este año las vacaciones fueron demasiado cortas (pero eh! No os pensarais: intensas y disfrutadas): tuve que hacer un maratón antes y la vuelta y todo el otoño fue un estrés profesional, pero sobre todo emocional.

L'any passat ja us vaig explicar que per mi l'any comença al setembre, amb l'inici del curs escolar. És quan faig revisió del que ha estat l'últim any: què ha fallat, què ha funcionat, què vull canviar, cap a on vull anar,... i em plantejo com vull enfocar el nou curs. El fet de tenir la sensació d'haver tingut unes vacances curtes, però sobretot, d'haver de tornar a la feina al 250% i no sempre rebent el que donava, em van fer replantejar moltes coses a la tornada. Sabeu quan no tens gaire clar el perquè fas o has fet les coses i sobretot, cap a on vas? La veritat és que no estava gaire animada i respecte al blog em vaig arribar a plantejar deixar-lo, pensava: si tothom té un blog avui en dia, no val la pena perdre (tant de) temps fent posts, si a part de la teva família, ningú se'l llegeix, seria millor aprofitar el temps per a formar-te i buscar-te un futur professional millor... 
El año pasado ya os expliqué que para el año empieza en septiembre, con el inicio del curso escolar. Es cuando hago revisión de lo que ha sido el último año: qué ha fallado, qué ha funcionado, qué quiero cambiar, hacia donde quiero ir, ... y me planteo como quiero enfocar el nuevo curso. El hecho de tener la sensación de haber tenido unas vacaciones cortas, pero sobre todo, de tener que volver al trabajo al 250% y no siempre recibiendo lo que daba, me hicieron replantear muchas cosas a la vuelta. Sabéis cuando no tienes muy claro el porqué haces o has hecho las cosas y sobre todo, hacia dónde vas? La verdad es que no estaba muy animada y respeto el blog me llegué a plantear dejarlo, pensaba: si todo el mundo tiene un blog hoy en día, no vale la pena perder (tanto) tiempo haciendo posts, si aparte de la tu familia, nadie lo lee, sería mejor aprovechar el tiempo para formarte y buscarte un futuro profesional mejor ...

Però després de donar-hi moltes voltes, m'he adonat que, encara que només em llegeixi el tato, el blog és un bon exercici per expressar (sobretot artísticament perquè les paraules no són el meu fort) allò que m'agrada i em fa feliç. Així que, amb el nou any i amb moltes ganes de tornar-vos a trobar per aquí, reprenc el blog. M'acompanyeu?
Pero después de darle muchas vueltas, me he dado cuenta que, aunque sólo me lea el tato, el blog es un buen ejercicio para expresar (sobre todo artísticamente porque las palabras no son mi fuerte) lo que me gusta y me hace feliz. Así que, con el nuevo año y con muchas ganas de volver a encontraros por aquí retomo el blog. Me acompañais?
L'any passat en aquest post, vaig fer la llista de propòsits per al curs 2014-2015 i he de confessar que el fet de plasmar-los per escrit em va ajudar a ser-ne més conscient i seguir-los. Bé, si més no a intentar-ho.
El año pasado en este post, hice la lista de propósitos para el curso 2014-2015 y debo confesar que el hecho de plasmarlos por escrito me ayudó a ser más consciente y seguirlos. Bueno, al menos a intentarlo.

Així que, de manera similar a l'any passat, amb les fotos de les vacances d'aquest estiu, que aquest any van ser a(ls parcs de l'oest d') Estats Units, farem la llista de propòsits, aquest cop, per al 2016. Som-hi?
Así que, de manera similar al año pasado, con las fotos de las vacaciones de este verano, que este año fueron a (los parques del oeste de) Estados Unidos, haremos la lista de propósitos, esta vez, por el 2016. Vamos?
 
Personalment voldria...
Personalmente querría...

- Cuidar-me més física i mentalment i no preocupar-me tant per la feina: Aquest darrer any degut a que tenia les cervicals una mica fotudes i molta feina no vaig fer res, i el cos i la ment ho han notat. Els Reis m'han portat unes de classes de ioga, així que de moment començarem per aquí :)
- Cuidarme más física y mentalmente y no preocuparme tanto por el trabajo: Este último año debido a que tenía las cervicales un poco mal y mucho trabajo no hice nada, y el cuerpo y la mente lo han notado. Los Reyes me han traído unas de clases de yoga, así que de momento empezaremos por ahí :) 
 
- No tenir por al canvi. Sí, sóc de les que em quedo a la meva la zona de confort, i mira que sé que quan se surt d'ella la majoria de vegades s'hi està molt millor. Així que aquest any, mandra fora! vull provar coses noves! I com diu la Maite de Everydayunrato fer allò que em faci sentir bé. 
- No tener miedo al cambio. Sí, soy de las que me quedo en mi zona de confort, y mira que sé que cuando se sale de ella la mayoría de las veces se está mucho mejor. Así que este año, pereza fuera! quiero probar cosas nuevas! Y como dice Maite de Everydayunrato hacer aquello que me haga sentir bien.
- Acabar allò que començo. Són tantes les coses que m'agraden, que a vegades em perdo o sóc una mica tasta-olletes i deixo les coses a mitges. Així que aquest any a focalitzar-se més i anar a tope per allò que realment val la pena! Per això m'he proposat per una vegada a la meva vida fer servir l'agenda i planificar-me.
- Terminar lo que empiezo. Son tantas las cosas que me gustan, que a veces me pierdo o soy un poco prueba-ollitas y dejo las cosas a medias. Así que este año a focalizarse más e ir a tope por lo que realmente vale la pena! Por eso me he propuesto por una vez en mi vida usar la agenda y planificarme. 
 
- No ser tan exigent amb mi mateixa ni amb els altres. Tendeixo a perseguir la perfecció, i sobretot en el darrer any, he constatat que sovint el sobreesforç que costa arribar-hi no sempre es veu compensat... Així que per a aquest any a mesurar les esforços i sobretot a no maxacar-me pels errors comesos, sinó a aprendre'n!
- No ser tan exigente conmigo misma ni con los demás. Tiendo a perseguir la perfección, y sobre todo en el último año, he constatado que a menudo el sobreesfuerzo que cuesta llegar a ella no siempre se ve compensado ... Así que para este año a medir los esfuerzos y sobre todo a no maxacar me los errores cometidos, sino a aprender!

Respecte al blog i la creativiat intentaré seré més constant!
Respecto al blog y la creativdad intentaré seré más constante!

Pel que fa a coses més pràctiques, mantinc el que em vaig proposar per al curs 2014-1015:
Por lo que respecta a cosas más prácticas, mantengo lo que me propuse para el curso 2014-2015:

- Evitar la procrastinació, vaja, concentrar-me més! No sé si a vosaltres us passa, però és tanta la informació que m'arriba a través dels diferents dispositius electrònics i les xarxes socials, que sovint és díficil no xequejar el mòbil i/o l'ordinador cada cinc minuts per a veure "les novetats". La llàstima d'això és que molts cops em quedo amb els titulars. Així que de nou, a focalitzar-se més!
- Evitar la procrastinación, vaya, concentrarme más! No sé si a vosotros os pasa, pero es tanta la información que me llega a través de los diferentes dispositivos electrónicos y las redes sociales, que a menudo es difícil no chequear el móvil y/o el ordenador cada cinco minutos para ver "las novedades". La lástima de esto es que muchas veces me quedo con los titulares. Así que de nuevo, a focalizarse más!

- Cuinar plats nous i intentar ensenyar-vos-els al blog, que pel que vaig veure en el post que vaig fer del pastís de formatge, us agrada això de les receptes.
- Cocinar platos nuevos e intentar enseñaros-los el blog, que por lo que vi en el post que hice la tarta de queso, os gusta esto de las recetas.

- Desrovellar l'alemany i l'anglès, si més no recuperar el que he perdut aquests anyets sense practicar-lo gaire.
- Desoxidar el alemán y el inglés, por lo menos recuperar lo que he perdido estos añitos sin practicarlo mucho. 

I crec que amb això en tinc més que prou. No creieu?
Y creo que con eso tengo más que suficiente. No creéis?

Amb moltes ganes de retrobar-vos per aquí! Un petonarro guap@s!!
Con muchas ganas de reencontraros por ahí! Un besazo guap@s !!